Màxima EFICIENCIA al seu servei TELWESA li ofereix un SERVEI INTEGRAL a la mida de les seves necessitats. Aporta tot tipus de solucions per la correcta operació de plantes de tractament d´aigues residuals sel·leccionant el procés més adequat i minimitzant les despeses d´explotació.
INERTIS ®

TRACTAMENT DE CONCENTRATS

Per tal d’eliminar aquella part de la càrrega contaminant no biodegradable o difícilment biodegradable durant l’etapa biològica (especialment, sals) es realitza una concentració del permeat originat en la Ultrafiltració mitjançant Osmosis Inversa.

El concentrat resultant, està lliure d’amoni i de sòlids en suspensió degut al seu pas pel procés BIOMEMBRAT; aquesta circumstància permet el tractament d’aquest efluent mitjançant una evaporació posterior.

Els processos d’evaporació per termo-compressió es basen en l’evaporació de l’efluent d’entrada i la seva posterior condensació, obtenint un destil·lat apte pel seu abocament a llera, juntament amb un concentrat el qual serà sotmès a una estabilització.

En el concepte INERTIS desenvolupat per TELWE, S.A., s’aconsegueix un reducció del volum de concentrats inicial, el rendiment del qual dependrà del grau de salinitat de l’efluent a tractar. Les sals i resta de substàncies orgàniques contingudes en el concentrat procedent de l’ Osmosis Inversa són deshidratades i el rebuig generat d’aquesta evaporació (aprox. un 15% del volum de concentrat inicial) es posteriorment estabilitzat.

Els processos d’estabilització es basen en l’addició d’un o més agents aglomerants per a convertir el residu en un sòlid amb integritat estructural, fàcilment manejable, evitant la migració dels contaminants per reducció de la seva mobilitat. 

 

     

INERTIS ® Copyright by TELWE, S.A.

TELWE, S.A.
Tratamientos de Efluentes Líquidos Wehrle Umwelt, S.A.
C/ Camprodon, 49 – 17240 Llagostera (Girona)
Telf +34 972 831075 - Fax +34 972 832021